Toppers Xth

AMIT SAHU
96.4%

NANDINI CHATURVEDI
95.6%

VAIDEHI AGNIHOTRI
95%

ABHIRAJ JAIN
95%

Akriti Awasthi
93%

Sangam Jain
92.8%

Aman Khare
92.4%

Pranali Salunkhe
91.6%

Aryan Soni
91.4%

Ayush Bundela
95.04%

Keshav Rai
92.60%

Yash Batra
91.60%

Vineet Jain
91.40%

Tushar Kanchan
90.40%

Ketan Chaturvedi
94%

Ashish Chatirvedi
93%

Shreyas Jain
87%

Srajan Jain
87%

Deepsikha Singh
83%

Aditi Jha
83%